Search

Introduce ARCHICAD

ARCHICAD là một ứng dụng phần mềm Mô hình hóa thông tin (BIM) được các kiến trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư và nhà xây dựng sử dụng để thiết kế, tài liệu và cộng tác chuyên nghiệp trong các dự án xây dựng


ARCHICAD là môi trường liên kết hoàn hảo nhất các phần mềm BIM khác lại với nhau giúp cho tiến độ công việc nhanh và hiệu quả nhất. ARCHICAD – OPEN BIM kết nối dễ dàng với các phần mềm BIM khác

ARCHICAD INT license

What are you waiting for?

Buy now

Related information

More information about ARCHICAD

More

To top