BIMCLOUD

GRAPHISOFT BIMcloud là giải pháp tăng cường hoạt động của teamwork thông qua mạng internet, xử lý các dự án ở mọi quy mô, và cho phép các thiết bị di động tham gia BIMx. BIMcloud là một giải pháp đám mây; các thành phần máy chủ và máy trạm của môi trường này đều được cài đặt trên máy trạm, vật lý hoặc máy ảo. Lưu ý: BIMcloud không phải là dạng dịch vụ lưu trữ đám mây.