Tính năng 6D BIM của Bexel Manager

6D BIM liên quan đến các thông tin để hỗ trợ quản lý và vận hành cơ sở giúp mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn. Dữ liệu này có thể bao gồm cả những thông tin về nhà sản xuất linh kiện, ngày cài đặt, quy trình bảo trì cần thiết và các chi tiết về cách thức cấu hình và sử dụng tài nguyên của hệ thống để đạt được hiệu suất tối ưu.

6D BIM là tính năng quan trọng cung cấp các thông tin hữu ích hỗ trợ người quản lý ra quyết định hiệu quả (Ảnh: archigesso)

Với Bexel Manager, tính năng 6D BIM được thể hiện ở những khía cạnh sau:

Quản lý tài sản
 • Xây dựng mô hình
 • Mô hình dữ liệu tài sản
 • Mô hình BIM được liên kết với mã QR
Hệ thống quản lý tài liệu
 • Tích hợp tài liệu dự án xây dựng
 • Liên kết tài liệu thông minh
 • Liên kết và quản lý tài nguyên trong môi trường dựa trên nên tảng Cloud
 • Giấy phép sử dụng bản quyền
Kế hoạch bảo trì cơ sở
 • Tích hợp kế hoạch bảo trì cơ sở vào trong mô hình 6D BIM
 • Quản lý hạng mục và các hoạt động FM (Facility Management)
 • Lên lịch các nhiệm vụ bảo trì định kỳ
 • Lập kế hoạch và giám sát chi phí bảo trì
 • Thông báo về các hoạt động FM đã lên kế hoạch
Tạo báo cáo
 • Báo cáo chi phí bảo trì
 • Báo cáo về hoạt động bảo trì thường xuyên
 • Báo cáo về các sửa chữa bảo trì khẩn cấp và các khiếm khuyết
 • Mẫu báo cáo
 • Báo cáo thực hiện hợp đồng FM