Bexel Manager tích hợp OPEN BIM – thiết lập bộ tính năng vượt trội

Open BIM là gì?

Open BIM là một định dạng cho phép các thành viên tham gia dự án truy cập vào mô hình thông tin mà không làm ảnh hưởng đến nguyên bản. Với định dạng này các dữ liệu gốc sẽ không bị thay đổi khi chia sẻ thông tin. Đó là một cách tiếp cận phổ biến để cộng tác với thiết kế, hiện thực hóa và vận hành các tòa nhà dựa trên các tiêu chuẩn mở như IFC, BCF và các công trình khác.

Open BIM cung cấp các định dạng hỗ trợ trao đổi thông tin trong dự án dễ dàng mà không làm thay đổi nguyên bản (Ảnh: scia)

Bexel Manager tích hợp Open BIM với những tính năng như sau:

  • Import, export and update IFC format (IFC 2×3, IFC 4): Nhập, xuất và cập nhật định dạng IFC (IFC 2×3, IFC 4)
  • BIM Multi Model Container (MMC)
  • Quantity take off (QTO) and schedule IFC import/export MVD: Bốc tách số lượng (QTO) và lên lịch xuất/nhập MVD
  • Power BI integration and reporting: Báo cáo và tích hợp Power BI
  • Custom integration with ERP and other systems: Tích hợp tích chỉnh với ERP và các hệ thống khác
  • Custom database integration: Tích hợp cơ sở dữ liệu tùy chỉnh
  • Federated BIM models from multiple sources: Các mô hình BIM được liên kết từ nhiều nguồn
  • Obie support: Hỗ trợ Obie
  • API & Add-in system: API và hệ thống bổ trợ