5D BIM của Bexel Manager có những gì? (Phần 2)

Theo dõi tiến độ
 • Theo dõi tiến độ thi công
 • Số liệu truyền thống cơ bản và các yếu tố dựa trên tiến độ đầu vào
 • Tiến độ đầu vào BCF
 • Giám sát tài nguyên
 • Tự động tạo lịch trình và cập nhật theo tiến độ đầu vào
 • Nhập tiến độ nhập
 • Giấy chứng nhận thanh toán tùy chỉnh
 • Phân tích các yếu tố phía trước

Theo dõi tiến độ hiệu quả với 5D BIM (Ảnh: bigmail)

Tạo báo cáo
 • Những báo cáo chi tiết nhiệm vụ 5D
 • So sánh các lịch trình
 • Kế hoạch so với phân tích thực tế
 • Phân tích giá trị kiếm được
 • Giám sát dòng tiền mặt
 • Báo cáo cấu trúc phân chia công việc
 • Báo cáo điều hành
 • Báo cáo Power BI
 • Theo dõi KPI

Lập báo cáo và phân tích các kế hoạch dễ dàng và nhanh chóng qua 5D BIM (Ảnh: vidupm)

Tính năng 5D BIM giúp các tính toán có thể được thực hiện trên cơ sở dữ liệu và thông tin liên quan được liên kết với các thành phần cụ thể trong mô hình đồ họa. Thông tin này cho phép các nhà quản lý chi phí dễ dàng ngoại suy số lượng của một thành phần nhất định trong dự án, áp dụng tỷ lệ cho các số lượng đó, từ đó đạt được chi phí chung cho sự phát triển.